El nou enfocament que donem des de les associacions de propietaris forestals a la forma de exercir la gestió forestal, ens a obert a tots un horitzó de noves oportunitats. Malgrat això, aquestes oportunitats generen nous reptes i obligacions i la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals neix amb l’objectiu d’unir esforços i compartir experiències per tal de fer-los hi front.

Aquest objectiu fonamental de promoure la gestió forestal conjunta impregna completament els fins estatutaris de la Federació:

  • Representar i defensar els interessos de les Associacions de propietaris forestals federades davant de les institucions publiques i privades.
  • Recolzar la tasca que realitzen les Associacions de propietaris en els àmbits del planejament i gestió forestal.
  • Fomentar la constitució d’Associacions de propietaris forestals.
  • Assessorar als seus membres, quan ho sol•licitin, en els assumptes que li siguin sotmesos.
  • Fer de mediador per harmonitzar i conciliar les diferencies que sorgeixin entre les Associacions membres de la Federació.
  • Estrènyer els vincles entre les Associacions federades i establir entre elles intercanvis d’informació.
  • Divulgar la tasca que desenvolupen les Associacions.
  • Desenvolupar qualsevol altre activitat concordant amb aquests objectius.
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.