Modificació de tràmits a l’administració a partir del 5 de novembre

Sol·licituds i comunicacions d’aprofitaments forestals amb tràmit únic i on-line

A partir del 5 de novembre de 2018, i en aplicació de diverses normatives (veure notificació oficial), els procediments de sol·licitud i comunicació d’aprofitaments forestals que es realitzin en terreny forestal de titularitat privada sense instrument d’ordenació forestal aprovat i vigent, es faran de manera telemàtica.

Web del tràmithttp://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/7093_Aprofitaments-forestals

D’aplicació als antics tràmits de

  • Sol·licitud d’autorització d’aprofitament forestal de fusta i llenya
  • Comunicació de tallada arreu
  • Comunicació d’aprofitament forestal de fusta i llenya per a ús domèstic
  • Comunicació de tallada d’arbres per obra o canvi d’ús autoritzat
  • Comunicació d’aprofitament forestal de suro i pelagrí
  • Sol·licitud de pròrroga
  • Sol·licitud d’autorització per realitzar un desarrelament

Qui ha de fer-ho d’aquesta manera?

  • persones jurídiques
  • entitats sense personalitat jurídica
  • i altres (que podeu consultar a la notificació oficial)

Comunicació de quantitat realment extreta

Per llei (veure la notificació oficial), el titular de l’aprofitament haurà de comunicar a l’administració la quantitat realment extreta, en el termini d’un mes un cop finalitzat l’aprofitament. S’ha de realitzar també de manera telemàtica.

Web del tràmithttp://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/7093_Aprofitaments-forestals

Recent Posts